LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Art. 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door SEM Waterbehandeling. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door SEM Waterbehandeling schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met SEM Waterbehandeling een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door SEM Waterbehandeling gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen
1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met SEM Waterbehandeling een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
2. Elke tussen SEM Waterbehandeling en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor SEM Waterbehandeling zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van SEM Waterbehandeling onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
4. Bedingen, op grond waarvan SEM Waterbehandeling een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door SEM Waterbehandeling gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. SEM Waterbehandeling heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. SEM Waterbehandeling is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan SEM Waterbehandeling gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer SEM Waterbehandeling de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/ of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens SEM Waterbehandeling door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SEM Waterbehandeling en wederpartij
schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van SEM Waterbehandeling niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is SEM Waterbehandeling gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan SEM Waterbehandeling krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven
1. Alle door SEM Waterbehandeling gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Prijzen van SEM Waterbehandeling zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost) prijsbepalende factoren optreedt, heeft SEM Waterbehandeling het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De door SEM Waterbehandeling vermelde prijzen zijn steeds exclusief installatie, BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. SEM Waterbehandeling is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 6. Levering
1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van SEM Waterbehandeling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn voor  rekening van de wederpartij(koper).
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van SEM Waterbehandeling verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening van de wederpartij.
3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 7. Opslag
1. Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, kan SEM Waterbehandeling de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

Art. 8. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is SEM Waterbehandeling gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van SEM Waterbehandeling kan worden
gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast SEM Waterbehandeling ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft SEM Waterbehandeling recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien
door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het
reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder  verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar SEM Waterbehandeling terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 9. Aansprakelijkheid
SEM Waterbehandeling is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht
ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van SEM Waterbehandeling, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/ of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. De volgende bepalingen zijn ook van toepassing:
1.Indien SEM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. SEM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SEM is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van SEM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. SEM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SEM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SEM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. SEM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Opdrachtgever vrijwaart SEM tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SEM of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Art.10. Reclames
1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van SEM Waterbehandeling dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij op de afleveringsbon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame-advies, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen acht dagen na de levering in het bezit van SEM Waterbehandeling is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
5. In geval van een gerechtvaardigde reclame is SEM Waterbehandeling verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat SEM Waterbehandeling aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.11. Garantie
1. SEM Waterbehandeling staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met in acht name van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. SEM Waterbehandeling verleent op door haar geleverde apparatuur een garantie van 1 jaar na aankoopdatum. Over parameterinstellingen wordt geen garantie gegeven.
2. Garantie voor door SEM Waterbehandeling elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door SEM Waterbehandeling geleverde goederen, valt buiten de garantie.
4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
5. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent SEM Waterbehandeling geen garantieaanspraken.
6. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt SEM Waterbehandeling als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.12. Reparatie en onderhoud
Reparatie en onderhoud van de door SEM Waterbehandeling geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.

Art.13. Betaling
1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, dan wel binnen 30 dagen na levering te worden gestort op een door SEM Waterbehandeling aangewezen bankrekening.
2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van SEM Waterbehandeling.
3. SEM Waterbehandeling is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een
betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan SEM Waterbehandeling een rente wegens te late betaling schuldig van 0.75% per maand  van het verschuldigde bedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van de hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, met een minimum van € 68.
7. SEM Waterbehandeling heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door SEM Waterbehandeling totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van
SEM Waterbehandeling op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van
de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat SEM Waterbehandeling deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.14. Advisering
Sem Waterbehandeling zal op verzoek van de opdrachtgever advies uitbrengen ter zake de van haar betrokken of te betrekken technische producten en toebehoren. SEM Waterbehandeling wijst met nadruk op het feit dat haar advisering omtrent de aanschaf, plaatsing, installatie/montage van de door haar geadviseerde materialen uitsluitend geschiedt op vrijblijvende basis. Met het oog op het vorenstaande kan SEM Waterbehandeling ten aanzien van deze advisering dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, in welke orde of hoedanigheid dan ook, indien en zodra zich bij de opdrachtgever enige vorm van schade zou voordoen, nadat laatstgenoemde zelf, dan wel door derden, aan hetgeen dat door SEM Waterbehandeling is geadviseerd uitvoering heeft/
hebben gegeven.

Art.15. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van SEM Waterbehandeling totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen
dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste aanmaning van SEM Waterbehandeling aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan SEM Waterbehandeling terug te geven.

Art.16. Ontbinding
Onverminderd de SEM Waterbehandeling verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan SEM Waterbehandeling een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel
of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.17. Geschillen
1. Op alle door SEM Waterbehandeling gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van  toepassing.
2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin SEM Waterbehandeling is gevestigd.
3. Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.